torstai 21. toukokuuta 2015

Maunulan osallistuvan suunnittelun malli (1.0)

Maunulan-talon osallistuvan suunnittelun prosessi (2013-2015->) muokkautui toimintamalliksi, jota voidaan hyödyntää laajemminkin. Malli koostuu avoimista osallistuvista työpajoista (6) ja asukastapaamisista (9), sekä osallistuvasta asukasedustuksesta läpi talon suunnitteluprosessin vuosina 2013-6/2015. Tietoa ja mielipiteitä on kerätty asukaskyselyillä (paperilla ja netissä). Prosessinkuvaus tälle sivustolle johtavine linkkeineen havainnollistaa mallin.

Maunulan mallin lähtökohta on, että asukkaita ei vain kuulla tai osallisteta, vaan osallisuus on aktiivista, tasa-arvoista ja pitkäjänteistä läpi prosessin. Osallistuminen on kaikille avointa: aina voi liittyä mukaan kuka tahansa. Asukkaiden nimeämät vastuuhenkilöt toimivat kaupungin ja asukkaiden suuntaan. Asukastapaamiset ovat avoimia myös virkamiehille. Toiminnan syventyessä syntyy luottamus ja voidaan luoda yhteisiä pelisääntöjä jatkoa varten.

Tässä kuvataan Maunula-talon osallistuvan suunnittelun prosessia. Demokratiahanke onnistui myös toisessa tavoitteessaan asukaslähtöisen toiminnan tilan luomisessa Asukastalo Saunabaarin alakertaan vuosina 2013-2014. Näistä syntyi synergiaa, vaikka kahden rinnakkaisen prosessin toteuttaminen oli myös työlästä. Hankkeen onnistuminen vaati pitkäjänteistä paneutumista pilottiin ja aikaa vieviin kokouksiin. Hyväntahtoiset virkamiehet toimivat portinavaajina asukkaiden osallistumiselle. Mallin työstäminen Maunula-talon prosessista auttaa myös tulevien prosessien työnjakoa ja toimii tiekarttana kaikille.

TIEDOTTAMINEN JA YHTEYDENPITO:
Tiedottaminen alueella toteutettiin kaupunginosalehden Maunulan Sanomien, usein myös Oulunkyläläisen, Maunulan seinän fb-sivujen (hankkeen edustaja yhdeksi moderaattoreista), oman maunula.net-sivuille linkatun nettisivun kautta, ja Maunulan demokratiahankkeen sähköpostilistan kautta. (Maunula-talolla oli myös oma asukassähköpostilista, mutta päädyttiin käyttämään yleistä. Huhtikuussa 2015 perustettiin Maunula-talolle fb-ryhmä.) Maunulan demokratiahanke teki ja levitti julisteet (työpajan 4 julisteen toteutti kirjaston asukastoimintakoordinaattori, sillä tahdottiin virallisempaa ilmettä). Ensimmäiseen, eniten osanottajia keränneeseen tapahtumaan lähetettiin kaupungin rahoittama kutsu joka kotiin. Kaupungin demokratiapilotit tiedottavat myös vuoden 2013 tapahtumista.

Tiedonvaihto kaupungin virkamiesten kanssa toteutettiin sähköpostilla ensimmäisessä työpajassa valittujen asukasedustajien kautta (Emilia Palonen, Kati Peiponen). Asukasedustaja oli mukana virastojen välisessä Maunula-talo viestinnässä, talon teknisestä suunnittelusta sen toiminnan suunnitteluun. Alueen kaupunginvaltuutetut olivat yhteydessä päätöksentekijöihin ja ylimpään virkamiesjohtoon tarvittaessa.

DELIBERAATIO: Työpajoissa testattiin erilaisia osallistuvan demokratian tekniikoita, aikataulun ja teeman mukaan. Niissä hyödynnettiin alan osaamista alueella (mm. politiikantutkija Emilia Palonen, Helsingin yliopisto; verkostotutkija Timo Järvensivu, Aalto yliopistosta; Jonna Kangasoja, neuvottelun ja konfliktinhallinnan Akordi oy; politiikantutkija Hanna-Kaisa Hoppania, Helsingin yliopisto).
PROSESSI 2012-2015:

SUUNNITELMA: Syksyllä 2012 kansalaisjärjestötoimijat, valtuutetut ja aktiiviset asukkaat kokoontuvat: ehdotetaan Maunulan demokratiahanketta kaupunginjohtajan tukemaksi demokratiapilotiksi: demokratiatilaa ja osallistuvaa budjetointia ja -suunnittelua toimintamalliksi. Aloitteen taustalla on jo pidempään tapahtunut yhteistyö, jonka yhtenä tavoitteena on ollut monitoimitalon saaminen Maunulaan ja asukastalo Saunabaarin toiminnan kehittäminen.

ALUSTAVA TAPAAMINEN: Hakemusvaiheessa mukana olleet tahot tapaavat ja suunnittelevat ensimmäisen tiedotteen ja asukastapaamisen päivän ja sen ohjelman.

TIEDOTUS ja ASUKASKYSELY: Kaikkiin Maunulan alueen koteihin jaetaan postin kautta kutsu avoimeen tapaamiseen ja kysely (myös netissä) monitoimitaloon toivottavista palveluista ja toiminnoista. Kaupungin tiedotusyksikkö kustantaa demokratiahankkeen tekemän esitteen jakelun. Juttu Maunulan Sanomissa.

ASUKASTAPAAMINEN/TYÖPAJA: Demokratiapilotin avaus 24.3.2013 Avoin tapaaminen Maunulan ala-asteella. Ideointia ja jakautuminen kahteen ryhmään: Maunula-talo ja Saunabaari. Tapaamisessa asukkaat sopivat edustuksestaan Maunula-talon suunnittelun virkamiestyöryhmissä.

ASUKASEDUSTUS: Asukasedustajat  mukana rakennusvirastossa hankesuunnittelussa, myöhemmin tilakeskuksessa ja arkkitehtitoimistolla talon suunnittelussa. Demokratiahankkeen edustajalla pääsy projektipankkiin. Samoin asukkaat mukana käyttäjäkokouksissa. Aluksi piti vaatia esityslistaa ja lopuksi pitää huolta siitä, että saa kutsut epäsäännöllisempiin käyttäjäkokouksiin.

ASUKASTAPAAMISET: 13.6. ja 19.9. avoin tapaaminen, päivitystä ja ideoita

TYÖPAJA 1: Avoin työpaja 3.10.2013: Suunnittelijaksi valitun K2S:n Arkkitehti Mikko Summanen tapaa asukkaat suunnittelupaikalla ja Saunabaarilla. Mind mappeja ja lappuja. Talo muodon hahmottaminen savimöhkäleen avulla. http://maunula.blogspot.fi/2013/10/kirjasto-tyovaenopisto-nuorisotalon.html

ASUKASTAPAAMINEN: Maunula-talon arkkitehtisuunnitelma kommenteilla 3.12.; Demokratiapikkujoulut 10.12.

TYÖPAJA 2: Luonnostyöpaja noin 50-hengen (arkkitehtitoimisto, virkamiehet ja asukkaat) voimin 30.1.2014 Jakaannuttiin neljään kuvitteelliseen ryhmään (lapset, nuoret-opiskelijat, aikuiset, vanhukset) ja testattiin tilaa. 

Hankesuunnitelma hyväksytään Helsingin kaupunginhallituksessa 3.2.2014

ASUKASKYSELY: Nimikilpailu avataan 4.2.2014. Kyselyä tehdään netissä ja paperilla mm. tilaisuuksissa, kirjastolla, asukastalolla ja nuorisotalolla. Juttu Maunulan Sanomissa.

ASUKASTAPAAMINEN 13.3. (ja 12.5.)

TYÖPAJA P1: Puistokävely suunnittelijoiden kanssa 12.6. Otetaan yhdessä tila haltuun - ja suunnitellaan puiston muotoa ja toimintoja. http://maunula.blogspot.fi/2014/06/maunulanpuistolle-uusi-ilme.html

TYÖPAJA P2: Puistotyöpaja suunnittelijoiden kanssa Leikkipuistossa 20.8. Maisema-arkkitehtien suunnitelman testausta ja kommentointia. http://maunula.blogspot.fi/2014/08/maunulanpuiston-luonnostyopaja-2-puisto.html

TYÖPAJA 3: Toiminnan suunnittelutyöpaja 20.9. Käytäntöjen lähtökohdat ja yhteistyön. (Paikalla enimmäkseen virkamiehiä kesän viimeisenä lauantaina.) http://maunula.blogspot.fi/2014/10/monitoimitalo-paikallisuutta-ja.html

Monitoimitalo saa rakennusluvan 14.10.

Nimikilpailu jatkuu nimiehdotuksilla…

ASUKASTAPAAMINEN: Jouluglögit 11.12. ja Asukastapaaminen 5.2.

ASUKASEDUSTUS: Nimikilpailuraati (valittu toimintatyöpajassa: asukkaat, kirjasto, nuta, työvis edustettuina + nimistöasiantuntija) kokoontuu ja valitsee viisi ehdokasta nimikilpailuun.

ASUKASKYSELY: Avoimessa nimikilpailussa valitaan yksi viidestä nimestä 2.2.-30.3. (nettilomakkeella, kirjaston, nuorisotalon, työväenopiston, Asukastalo Saunabaarin ja ala-asteen koulun tiloissa). Samalla kerättiin tietoa asukkaiden toiveista. Nimeksi valitaan selkeästi eniten ääniä saanut Maunula-talo.

ASUKASEDUSTUS: Hakemukset lähiörahastoon. Asukkaat osallistuvat hakemuksen tekemiseen lähtökohtien määrittelyssä ja kommentoimalla. Hakemukset jätetään demokratiahankkeen, työväenopiston, kirjaston ja nuorisotoimen yhteisinä hakemuksina.

Talon rakentaminen alkaa 4.5.

TYÖPAJA 4: Toiminnan suunnittelun 2. Työpajatilaisuus 11.5. Paikalla asukkaita, uusiakin naamoja, virkamiehiä kaikista hallintokunnista. Selkeitä pelisääntöjä ja painopisteitä, joista yleisesti yhtä mieltä. Mukana myös alueen maahanmuuttajia. http://maunula.blogspot.fi/2015/05/maunula-talolle-yhteiset-pelisaannot-ja.html

ASUKASEDUSTUS: Työmaakokoukset alkavat YIT:n tiloissa 19.5. alkaen: Asukkaat yhä mukana käyttäjäryhmänä. Sovitaan mm. tiedotuksesta lähitaloihin (Heka) ja asukkaille.

ASUKASEDUSTUS: Kaupungin virkamiesten työpaja ja toiminnan suunnittelun päivä 25.5.
Asukkaat mukana suunnittelussa.

Kaupunginhallitus hyväksyy 18.5. Lähiörahastolta haetut avustukset: hankesuunnitelmassa ei varauduttu talon omatoimikäyttöön siinä määrin kuin nyt suunniteltu. Rahat myös Maunula-talon edustalla olevan puiston peruskorjaukseen, joka avata talon toimintaa puistoon.

ASUKASTAPAAMINEN: 9.6. Saunabaarilla klo 17.30-19. Suunnitellaan syksyn työpajaa. Esillä mm. ehdotus asukkaiden ja talon henkilöstön yhteisestä foorumista, joka voisi valita toimikunnan linjaamaan ja koordinoimaan talon yhteistä toimintaa, budjettiesityksiä jne.

TIEDOTUS: Maunula-talon rakentaja YIT tiedottaa asukkaille demokratiapilotin edustajan kautta.

TOIMINTATYÖPAJA 5: Syksyllä 2015 suunnitellaan tarkemmat pelisäännöt ja vaikutetaan toiminnan tarkempiin sisältöihin.

Asukkailla on merkittävä rooli Maunula-talon toiminnassa – talosta on suunniteltu asukaslähtöistä, yhdessä tekemiseen ja yhdessä tuottamiseen perustuvaa kulttuurin, vapaan sivistystyön ja kansalaistoiminnan tilaa. Osallistuvan suunnittelun prosessi tukee tavoitetta ja syventää virkamiestahojenkin yhteistyötä. Maunulan demokratiahankkeen pilotissa syntynyttä mallia voidaan hyödyntää myös muussa kaupungin suunnittelussa ja toiminnassa.

Pilotin aikana syntyneen osallistuvan demokratian mallin kokosivat demokratiahankeen aktiivit: kokoamassa Emilia Palonen, yhteistyössä Timo Järvensivu ja Yrjö Hakanen.

Lisätietoja: Maunulan demokratiahanke, http://maunula.blogspot.fi

Maunula-talon yhteyshenkilö, tutkija Emilia Palonen, epalonen@gmail.com, 040-5077198

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti